PIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 1. SĄVOKOS

1.1. Paslaugos teikėjas – UAB Petmarket, elektroninės parduotuvės www.petmarket.lt valdytojas.

1.2. E-parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.petmarket.lt.

1.3. Jūs / Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais), 2) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Taisyklės – šios taisyklės, kurios nustato Pirkėjo ir Paslaugos teikėjo teises bei pareigas, Paslaugos teikėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu e-parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.5. Šalys / Šalis – Pirkėjas ir Paslaugos teikėjas kartu arba atskirai.

1.6. Prekės / paslaugos – visa, kuo prekiaujama E-parduotuvėje. Toliau Taisyklėse nurodomos ‘prekės’ apima ir paslaugas, kai E-parduotuvėje parduodamos prekės ir paslaugos, nebent Taisyklėse nurodyta kitaip.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Paslaugos teikėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Paslaugos teikėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas E-parduotuvėje.

2.2. Tam, kad galėtų naudotis E-parduotuve ir joje įsigyti prekes ir paslaugas, Pirkėjas turi sutikti su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą ir sutikimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis. Įsigydamas prekes ir paslaugas E-parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Jeigu Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.

2.3. Pirkėjas, patvirtindamas, kad susipažino su Taisyklėmis ir jas suprato, taip pat patvirtina, kad Pirkėjas atitinka Pirkėjo sąvokoje nurodytą apibrėžimą.

2.4. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kada keisti Taisykles savo nuožiūra. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

 1. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. E-parduotuvėje apsipirkti gali registruoti ir neregistruoti vartotojai.

3.2. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma tarp Paslaugos teikėjo ir Pirkėjo. Pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sutartis tarp Paslaugos teikėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta, kai: i) Pirkėjas pateikia užsakymą suformuodamas prekių krepšelį pagal Paslaugos teikėjo nurodytas instrukcijas, ii) Pirkėjas pasirenka pristatymo arba pasiėmimo būdą, (iii) Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą, ir (iv)

3.3. Paslaugos teikėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir / ar atsiųsdamas užsakymo informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir / ar telefonu) ir / ar PVM sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių. Pirkėjas suformuoti krepšelį gali tik tada, kai sutinka su Taisyklėmis.

3.4 Paslaugos teikėjas turi teisę siųsti ar parodyti Pirkėjui ir kitus tarpiniu pranešimus iki pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, pavyzdžiui, apie reikalingą atlikti mokėjimą arba patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas.

 1. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti E-parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Paslaugos teikėjo nurodymų bei instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.2. Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos įsigyjant prekes E-parduotuvėje, pranešdamas apie tai Paslaugos teikėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas taip pat turi teisę grąžinti ir / ar pakeisti nekokybiškas ir / ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis.

4.4 Pirkėjas taip pat turi kitas Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pirkėjas turi pareigą sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo Pirkėjui kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį), taip pat apmokėti prekių grąžinimo išlaidas, jeigu jos tenka Pirkėjui.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes pagal pasirinktą prekių pristatymo būdą. Tokiu atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą prekes pasiimant iš Pirkėjo nurodytos prekių atsiėmimo vietos, Pirkėjas įsipareigoja tai padaryti per Paslaugos teikėjo nustatytą terminą.

5.3. Pirkėjas turi pareigą apžiūrėti ir patikrinti prekes, jas priimdamas. Tokiu atveju, jeigu Pirkėjas pastebi prekių iš E-parduotuvės siuntos apgadinimą, aiškiai matomomis prekių defektus kitokį prekių neatitikimą prekėms, kurias Pirkėjas užsakė, Pirkėjas turi informuoti apie Paslaugos teikėją. Apie prekių kokybės trūkumus Pirkėjas Paslaugos teikėją turi informuoti info@petmarket.lt, +37069669932.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti e-parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam e-parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve. Pirkėjas turi pareigą naudoti E-parduotuvę tik teisėtiems tikslams.

5.5. Pirkėjas taip pat turi pareigą laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖS

6.1. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kada, savo nuožiūra, be Pirkėjo įspėjimo, laikinai sustabdyti ar nutraukti E-parduotuvės veiklą. Laikinai sustabdžius E-parduotuvės veiklą, Pirkėjų atlikti užsakymai yra pabaigiami vykdomi, tačiau nuo Paslaugos teikėjo nustatytos laikino sustabdymo ar veiklos nutraukimo dienos nauji užsakymai nebėra priimami.

6.2. Paslaugos teikėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju, jeigu Paslaugos teikėjui kyla neaiškumų dėl užsakymo ar reikalinga patikslinti Pirkėjo informaciją tam, kad Paslaugos teikėjas galėtų tinkamai įvykdyti užsakymą.

6.3. Paslaugos teikėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių numatytomis sąlygomis ir tvarka.

6.4. Paslaugos teikėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 1. PASLAUGOS TEIKĖJO PAREIGOS

7.1. Paslaugos teikėjas turi pareigą gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose ir E-parduotuvės Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

7.4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjui pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą, arba paruošti prekes atsiėmimui, jei pasirinktas šis prekių pristatymo būdas.

7.5. Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, Paslaugos teikėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.6. Negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Paslaugos teikėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienas.

 1. PREKIŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO UŽ PREKES TVARKA

8.1. Visos E-parduotuvėje parduodamų prekių kainos nurodytos eurais, kartu su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

8.2. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti ir įsigyti prekes iš E-parduotuvės, už jas atsiskaito tokiu būdu: Paysera įmokų surinkimo būdų.

8.3. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis E-parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį.

8.4. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių.

8.5. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Paslaugos teikėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos. Šių paslaugų kainos ir jų apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka nurodoma Parduotuvėje.

8.6. Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima Parduotuvėje nurodytais būdais.

8.7. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo  paskyroje, iš kurios Pirkėjas jas gali atsisiųsti ir / ar atsispausdinti. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.

 1. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

9.1. Pirkėjas turi galimybę pasirinkti pristatymo būdą. E-parduotuvėje siūlomi šie prekių pristatymo (atsiėmimo) būdai: pristatymas į Omniva ir Venipak paštomatus, siuntimas Omniva ir Venipak kurjeriais.

9.2. Jeigu Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą, Paslaugos teikėjas gali prekes pristatyti pats arba per įgaliotą atstovą arba per kurjerį. Pasirinkus prekių pristatymą, Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats ir turi turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Pirkėjas pats negali priimti pristatomų prekių, o Paslaugos teikėjas jas (pats ar per kurjerį) pristato tuo adresu, kurį nurodė Pirkėjas, tokiu atveju Paslaugos teikėjas laikomas tinkamai pristatęs prekes ir Pirkėjas negali reikšti Paslaugos teikėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.3. Jeigu Paslaugos teikėjas E-parduotuvėje nurodo prekių pristatymo, siuntimo ar atsiėmimo mokesčius, Paslaugos teikėjas turi teisę juos keisti savo nuožiūra. Galiojantys įkainiai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

9.4. Jeigu Paslaugos teikėjas E-parduotuvėje nurodo prekių pristatymo, siuntimo ar atsiėmimo terminus, Paslaugos teikėjas turi teisę juos keisti savo nuožiūra. Galiojantys terminai yra nurodomi užsakymo formavimo lange taip, kad Pirkėjas turi galimybę su jais susipažinti iki patvirtindamas užsakymą.

9.5. Prekių pristatymo Pirkėjui terminas yra pradedamas skaičiuoti nuo nuo užsakymo paruošimo siuntimui.

9.6. Paslaugos teikėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.7. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.

9.8. Paslaugos teikėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje nurodytų prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.

9.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui ar asmeniui, priėmusiam prekes Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu.

 1. PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS

10.1. Paslaugos teikėjao prekių, įsigytų E-parduotuvėje grąžinimo ir keitimo taisyklės nurodytos petmarket.lt/pristatymo-salygos/.

 1. PIRKĖJO DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMO POLITIKA

11.1 Paslaugos teikėjas rūpinasi Pirkėjo duomenų apsauga ir privatumu Pirkėjui naudojantis E-parduotuve.

11.2. Paslaugos teikėjo privatumo politika nurodyta petmarket.lt/privatumo-politika/.

 1. PASLAUGOS TEIKĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

12.1 Paslaugos teikėjas gali savo nuožiūra vykdyti įvairias akcijas, pritaikyti prekių nuolaidas, vykdyti kitas rinkodaros ir marketingo priemones. Paslaugos teikėjas turi teisę jas vienašališkai, be atskiro įspėjimo, bet kada atšaukti ir keisti nustatytas akcijas, nuolaidas ir kitas rinkodaros priemones. Pakeitimai ar panaikinimai galioja nuo jų atlikimo momento.

12.2. Kai Pirkėjas įsigijo prekę, kurią perkant Paslaugos teikėjas suteikė nuolaidą ar dovaną, ar Pirkėjas atsiskaitė dovanų kortele, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma.

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13.1 Pirkėjas privalo naudotis E-parduotuve tik teisėtais ir Taisyklių bei taikomų teisės aktų leidžiamais tikslais ir atsako už šio įsipareigojimo pažeidimus.

13.2 Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pirkėjui naudojantis E-parduotuvėje pateikti duomenys yra teisingi, aktualūs ir tikslūs. Jeigu Pirkėjas nurodo neteisingus duomenis, Paslaugos teikėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

13.3 Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą ir įsipareigoja jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už padarinius, susidariusius dėl Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims.

13.4 Jeigu Pirkėjas nurodo savo duomenis trečiajam asmeniui, kuris pasinaudodamas šiais duomenimis naudojasi E-parduotuve, Paslaugos teikėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir jam taikomos visos Pirkėjui taikomos teisės ir pareigos.

13.5. Paslaugos teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Paslaugos teikėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.6 Jei Paslaugos teikėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

13.8 Paslaugos teikėjas neatsako už pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Paslaugos teikėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1 Taisyklės ir pirkimo – pardavimo sutartis bei tarp Pirkėjo ir Paslaugos teikėjo susidarantys teisiniai santykiai yra reguliuojami taikomų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

14.2. Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra, vienašališkai, be papildomo įspėjimo pakeisti Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų patalpinimo E-parduotuvėje momento ir yra privalomi Pirkėjui, norinčiam naudotis E-parduotuve.

14.3. Informacija, kuri pateikiama Paslaugos teikėjo Parduotuvės tinklalapyje, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

14.4. Paslaugos teikėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

14.5 Tarp Pirkėjo ir Paslaugos teikėjo kilus nesutarimams, jie yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.